گالری

استادیوم میانرود شیراز

تماشاخانه تصویر

استادیوم فولاد خوزستان

تماشاخانه تصویر

نمای کششی

تماشاخانه تصویر

سقف کاذب کششی

سازه های پارچه ای

تماشاخانه تصویر

پرده های محافظ خورشیدی داخل ساختمان SOLAR PROTECTION - INTERNAL

تماشاخانه تصویر

پرده های محافظ خورشیدی خارج ساختمان SOLAR PROTECTION - EXTERNAL

تماشاخانه تصویر